– POIIŚ 2014-2020 (NOWY PROJEKT)

OPIS PROJEKTU

18 grudnia 2019r. pomiędzy PEC Sp. z o.o. w Brodnicy a NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa systemu kogeneracyjnego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy ”  w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Celem projektu jest modernizacja elektrociepłowni miejskiej poprzez wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnym skojarzeniu. W skład układu wchodzić będzie generator prądotwórczy opalany gazem ziemnym wysokometanowym.

 CEL PROJEKTU

1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 9 271,51 tony równoważnika CO2.

2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 17 454,25 GJ/rok

PLANOWANE EFEKTY

  1. Wskaźnik produktu
  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – wskaźnik szt.1 rok docelowy 2021
  2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji – wskaźnik szt. 1 rok docelowy 2021
  3. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej  w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – wskaźnik 4,291 MW rok docelowy 2021
  4. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego
  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 9 271,51 ton równoważnika CO2 – 2022 rok
  2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 17 454,25 GJ/rok – 2022 rok

WARTOŚĆ PROJEKTU

1. Planowany całkowity koszt realizacji projektu [PLN]  9 849 772,50 zł

2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN] 7 995 750,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  1. Stopa dofinansowania 44,84497376 %
  2. Wysokość dofinasowania ogółem: 3 585 691,99 zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

– na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

– za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci/

Back to top