– Dostępność

Informacje o dostępności

Serwis PEC został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Deklaracja Dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pecbrodnica.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: marzec 2018r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brodnicy dokładają wszelkich starań aby strona była dostępna cyfrowo jednak jak na razie można napotkać następujące problemy:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i słabo widzących,
  • niektóre formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych,
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest firma IP Serwis. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu56 649 41 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o kontraście

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Dostępność architektoniczna  
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , ul. Lidzbarska 33,      87-300 Brodnica

Do budynku wchodzi się wejściem zlokalizowanym od strony zakładu produkcyjnego WASIAK S.A. Do wejścia prowadzą schody,  przy których nie ma podjazdu dla wózków. Za pomocą przycisku dzwonka można wezwać pracownika, który zorganizuje niezbędną pomoc w dotarciu do wyznaczonego miejsca obsługi i wezwie odpowiednią osobę celem załatwienia sprawy.
W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Miejsce do obsługi interesantów znajduje się na parterze zaraz po wejściu do budynku.
W budynku nie ma recepcji a sekretariat znajduje się na I piętrze budynku.
Osoby na wózkach będą obsługiwane na parterze zaraz po wejściu do budynku.
Budynek nie dysponuje platformą  przy schodową ani windą.
W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku, od strony zakładu Wasiak S.A jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacja dla osób niesłyszących

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w PEC Sp. z o.o. w Brodnicy – mogą skorzystać z usługi tłumaczeń z języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.).

Osoba uprawniona zobowiązana jest do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia na trzy dni robocze przed planowana wizytą w PEC-u oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się, tj:
– polski język migowy (PJM),
– system językowo migowy (SJM),
– sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)

Zgłoszenia można dokonać w godzinach 7-15 : telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie, pod numerem telefonu 56 646 20 33 lub za pomocą formularza zgłoszeniowego, który po wypełnieniu należy przesłać mailem na adres biuro@pecbrodnica.pl

Formularz zgłoszeniowy    

Back to top