– Realizacje

kotlownia
kotlownia
kocioł modernizacja
stare miasto
sieć ulica matejki

Najważniejsze zrealizowane inwestycje PEC Sp. z o.o. w ostatnich latach:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w ul. Paderewskiego, Mazurska i Nad Drwęcą, do których zostały podłączone bloki zasilane dotąd z kotłowni lokalnych,

Kupno w 2010r ciepłowni od ZSM „POLMO”,

Kupno samochodów dostawczych oraz nowoczesnych maszyn w tym koparko – ładowarki i ładowarki do prowadzenia robót inwestycyjnych,

Inwestycja z 2014r polegająca na uciepłowieniu Starego Miasta, w której po raz pierwszy zastosowaliśmy nowoczesny system giętkich rur preizolowanych firmy Brugg, które pozwoliły na sprawne ich układanie w bardzo trudnym, pełnym wewnętrznej infrastruktury terenie. Wykonanie tego zadania pozwoliło na znaczne zmniejszenie tzw. Strefy niskiej emisji w śródmieściu.

W 2015 rozpoczęto remont elewacji ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej w szlakowni, wybudowano nowy odcinek sieci przy ul. Królowej Jadwigi wraz z przyłączami

Wykonanie w 2016 r systemów odpylania spalin w ciepłowni, dzięki której możliwe było spełnienie zaostrzonych norm emisji pyłów do atmosfery, wykonano remont placu składowego, muru oporowego, oraz placu składowego szlaki,

W 2016 r wybudowano nowe odcinki sieci przy ul. Przykop, Żwirki i Wigury oraz sieć od komory przy ul. Witosa do budynku przy ul. Pruszyńskiego,

Podpisanie 25 sierpnia 2017r. umowy pomiędzy PEC Sp. z o.o. w Brodnicy a NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie o dofinansowanie projektu pt.: „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy” w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Celem projektu, którego realizacja rozpoczeła się w 2018r. była modernizacja ciepłowni miejskiej poprzez wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnym skojarzeniu. W wyniku realizacji projektu ciepłownia miejska w Brodnicy stała się elektrociepłownią dzięki modernizacji, rozbudowie i dostosowaniu urządzeń do zainstalowania układu kogeneracji. W skład układu wchodzą generatory prądotwórcze opalane gazem ziemnym wysokometanowym.

W obiekcie przy ul. 3 Maja 2-2A wybudowano w 2017r. układ pompowy, który pozwolił na poprawę parametrów pracy sieci w tym rejonie.

W 2018 roku wykonano połączenie dwóch niezależnie pracujących kotłowni zlokalizowanych przy ul. Malickiego i Cicha w jeden układ ciepłowniczy wraz z wymianą sieci i przyłączy na preizolowane oraz  kotłów miałowych w kotłowni przy ul. Malickiego na kotły gazowe.

W 2019 roku zakończono budowę dwóch nowych kotłów gazowych w ciepłowni przy ul. Lidzbarskiej 33, obecnie trwają prace związane z rozruchem kotłów.

Oprócz tych inwestycji firma nadal rozwija miejską sieć ciepłowniczą podłączając nowych odbiorców, modernizuje także stare odcinki sieci wykonując w ostatnich latach  3 311 mb nowych przyłączy, 5 131 mb nowy sieci ciepłowniczych oraz  podłączając do sieci 135 nowych odbiorców ciepła.

Równolegle do prowadzonych inwestycji prowadzone są prace przy modernizacji węzłów ciepłowniczych, wymieniane są stare odcinki sieci i przyłączy ciepłowniczych na preizolowane, na bieżąco dokonywane są także niezbędne prace remontowe.

W wyniku realizacji w/w inwestycji a tym samym wzrostu liczby podłączonych obiektów zwiększeniu ulegają przychody z tytułu sprzedaży ciepła. Pozwala to na planowanie nowych przedsięwzięć.

Back to top