– POIIŚ

POIIŚ

OPIS PROJEKTU

25 sierpnia 2017r. pomiędzy PEC Sp. z o.o. w Brodnicy a NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt.: „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy ”  w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Celem projektu jest modernizacja ciepłowni miejskiej poprzez wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnym skojarzeniu. W wyniku realizacji projektu ciepłownia miejska w Brodnicy stanie się elektrociepłownią dzięki modernizacji, rozbudowie i dostosowaniu urządzeń do zainstalowania układu kogeneracji. W skład układu wchodzić będą generatory prądotwórcze opalane gazem ziemnym wysokometanowym.

 CEL PROJEKTU

  1. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 26 338 tony równoważnika CO2
  2. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4370 GJ/rok

PLANOWANE EFEKTY

  1. Wskaźnik produktu

a) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – wskaźnik szt.1 rok docelowy 2019

b) Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach wysokosprawnej kogeneracji – wskaźnik szt. 3 rok docelowy 2019

c) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej  w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – wskaźnik 6,385 MW rok docelowy 2019

  1. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego

a) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 26 338 ton równoważnika CO2

b) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 4370 GJ/rok

WARTOŚĆ PROJEKTU

  1. Planowany całkowity koszt realizacji projektu [PLN]  9 716 271,81 zł
  2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych [PLN] 7 898 957,98 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

  1. Stopa dofinansowania 40,0468431 %
  2. Wysokość dofinansowania ogółem 3 163 283,31 zł

W dniu 17 października 2017 roku został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania p.n.: „Poprawa efektywności energetycznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy” w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin składania ofert: 10 listopada 2017 r.

Do terminu składania ofert wpłynęły dwie oferty:

Oferta nr 1: Konsorcjum METROLOG Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, Ferox – Energy – Systems Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) ul. Żeliwna 38, 40 – 599 Katowice.
Oferta nr 2: Konsorcjum firm ENVIROTECH Sp. z o.o. (Lider – Pełnomocnik) ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań, Eneria Sp. z o.o., ul. Modlińska 11, Izabelin – Dziekanówek, 05 – 092 Łomianki (Partner nr 1), Eltrix Energia Piotr Baraniak (Partner), ul. Jaworskiego 4, 05-090 Raszyn (Partner nr 2).

Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1. W dniu 1 grudnia 2017 roku podpisana została umowa z wybranym Wykonawcą.
W grudniu 2018 roku odebrane zostały prace od Wykonawcy robót. W ramach projektu wybudowany został układ kogeneracyjny składający się z trzech silników gazowych wraz z prądnicami o łącznej mocy elektrycznej wynoszącej 2,8 MWel oraz 3,585 MW mocy cieplnej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. 
Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

   - na specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl 
   - za pośrednictwem elektronicznego systemu zgłoszeń: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci/
Back to top